โทรศัพท์อนาล็อก (Analog Phone)
โทรศัพท์สำหรับการประชุม (Conference Phone)
โทรศัพท์สำหรับ Microsoft Lync
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (Desk Phone)
อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ระบบประชุมผ่านจอภาพ (Video Conference)
VoIP Phone ( SIP Phone )
Microsoft Lync Phone

 
Sitemap สินค้า